Kriteret & Kushtet

Kushtet e përgjithshme për blerje në rrugë elektronike:

1.Kriteret dhe kushtet

1.1 Këto kushte të përgjithshme për blerje në rrugë elektronike (“Kushtet e Përgjithshme”) rregullojnë të gjitha marrëdhëniet ndërmjet shoqërisë  Eurolab Internacional Grup e krijuar dhe që ekziston në bazë të legjislacionit shqiptar, me numër unik identifikimi të subjektit NUIS (NIPT) K36503231E, me seli në adresën: Vlorë,Rajoni nr.5, Lagja Lirim, Rruga Demokracia,si dhe zyra të ushtrimit të aktivitetit në adresën: Rr. Jashar Skenderi, Komuna Kashar, Fushë Mëzez, Autostrada Tiranë-Durrës, km1, Tiranë:, dhe klientëve që dëshirojnë të kryejnë porosi nëpërmjet faqes së internetit, mapo.eurolab.com.al(“Klientët” ose “Ju”).

1.2 Duke kryer porosi dhe duke bërë blerje në rrugë elektronike nëpërmjet faqes së internetit mapocity.al, ju pranoni pa asnjë rezervë të gjitha Kushtet e Përgjithshme.
1.3 Këto Kushte të Përgjithshme zbatohen për të gjitha shitjet nëpërmjet faqes së internetit të Eurolab, qoftë nëse produktet dorëzohen në adresën e përcaktuar nga Klienti,qoftë nëse ato tërhiqen në ambientet e Mapo Cash and Carry  apo magazinë të ndodhura në adresën e ushtrimit të aktivitetit të Eurolab.

1.4.Eurolab Internacional Grup shpk rezervon të drejtën të ndryshojë dhe përditësojë Kushtet e Pergjithshme në çdo moment. Kushtet e Pergjithshme të ndryshuara/përditësuara do të publikohen në faqen e internetit të Eurolab Internacional Grup shpk.Këto ndryshime/përditësime nuk do të zbatohen për porosi të kryera para datës së publikimit.

1.5 Për produkte të veçanta,Eurolab Internacional Grup mund të parashikojë kushte të veçanta, të cilat do të zbatohen përveç këtyre Kushteve të Përgjithshme.Kushtet e veçanta do të përcaktohen dhe publikohen me ofrimin e produkteve përkatës.

1.6 Eurolab Internacional Grup nuk mban përgjegjësi për viruset kompjuterike që mund të ketë faqja e internetit.Klienti merr përsipër të përdorë pajisjet dhe programet e duhura për t’u mbrojtur nga sulme të jashtme (viruse, site të ndryshme etj.) për të kryer blerje në mënyrë elektronike.

1.7 Eurolab Internacional Grup synon te konsolidoje praktiken e blerjes ne rruge elektronike ne menyre qe t’i përgjigjet kërkesave dhe nevojave të klientëve,por rezervon të drejtën që  në çdo kohë mund të vendosë të pezullojë,ndryshojë apo përfundojë ofrimin e produkteve nё rrugë elektronike për shkak të punimeve të mirëmbajtjes, për të përditësuar ose përmirësuar faqen ose për çfarëdo arsye tjetër.

 

2.PRODUKTET

2.1 Klientët informohen në lidhje me karakteristikat kryesore të produkteve në faqen e internetit të Eurolab Internacional Grup.Çdo informacion në lidhje me përshkrimin e produkteve, karakteristikat e tyre dhe çmimet të vendosura nё faqen e internetit të Eurolab është i vёrtetё, i qartё dhe i saktë.Megjithatë, Klientët kanë detyrimin të njihen me mënyrën e përdorimit apo çdo informacion tjetër që shoqëron produktet e dorëzuara ose të vendosur mbi produktin ose mbi ambalazhin e tij,të tilla si udhëzimet e përdorimit, por nuk mban asnjë përgjegjësi në rast të ndonjë gabimi në ilustrimin e produktit

2.2 Eurolab Internacional Grup nuk garanton disponueshmërinë e çdo produkti të publikuar në faqen e internetit.Disponueshmëria e produkteve i korrespondon disponueshmërisë në magazinë në gjendjen e ditës së mëparshme të punës.Në rast mungese të disponueshmërisë së produktit, Eurolab merr përsipër të informojë Klientin sa më shpejt me çdo mjet të përshtatshëm komunikimi. 2.3 Eurolab ka të drejtë të ndalojë shitjen në rrugë elektronike të disa ose të gjithave produkteve, përkohësisht ose përgjithmonë me ose pa njoftim.

3.KRYERJA E POROSISË

3.1 Për të kryer blerje në rrugë elektronike, Klienti duhet të jetë mbi moshën 18 vjeç dhe me zotësi të plotë për të vepruar.
3.2 Klienti kryen porosinë nëpërmjet procedurës së përshkruar në faqen e internetit dhe konfirmon përmbledhjen e detajuar të porosisë, e cila përmban të dhëna mbi produktin e porositur, çmimin total të produktit, si dhe koston e dorëzimit.
3.3 Për kryerjen e porosisë, Klienti detyrohet të japë të dhëna të vërteta dhe të sakta, të detyrueshme për identifikimin e tij.
3.4 Gjatë kryerjes së porosisë së parë dhe/ose gjatë regjistrimit të tij në faqen e internetit të Eurolab Klienti duhet të japë emrin, mbiemrin, adresën e tij elektronike, si dhe fjalëkalimin e tij.
3.5 Fjalëkalimi është personal dhe duhet të ruhet sekret nga Klienti.
3.6 Për çdo vizitë në faqen e internetit, Klienti do të ketë akses në të dhënat e tij personale në hapësirën e Klientit, ose në rast se do të kryejë një porosi,klienti duhet të identifikohet paraprakisht nëpërmjet emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit,duke patur parasysh se fjalëkalimi nuk shërben për kryerjen e pagesave.
3.7 Informacionet e regjistruara nga sistemi i Eurolab shërbejnë si provë të komunikimeve, porosive të kryera ndërmjet Eurolab dhe Klientëve.
3.8 Eurolab nuk mban përgjegjësi për mosfunksionimin e faqes së internetit,që mund të vonojë ose të mos lejojë kryerjen e porosive në rrugë elektronike,për shkak të ngjarjeve përtej kontrollit të arsyeshëm të Eurolab të tilla si ngjarje të forcës madhore.

4.ÇMIMI

4.1 Çmimet e përcaktura në faqen e internetit të Eurolab janë çmimet neto me TVSH. Çmimet e përcaktura për produktet përfshijnë kostot e dërgimit që janë në përgjegjësinë e klientit që zgjedh dorëzimin e produkteve në adresën e përcaktuar prej tij.
4.2 Në rast gabimi në shkrim në lidhje me çmimet e një apo disa produkteve,Eurolab do t’ia njoftojë gabimin klientit dhe do të jetë pikërisht klienti i cili do të vlerësojë nëse do të procedojë gjithsesi me porosinë apo do ta anulojë atë.
4.3 Eurolab  ka të drejtë të ndryshojë çmimet në çdo kohë.
4.4 Për çdo dërgesë krijohet fatura përkatëse e cila shërben, në rast se aplikohet,si garanci blerje dhe mund të printohet nga klienti nga faqja e internetit e Eurolab.

4.5 Vlera minimale e porosisë nëpërmjet faqes së internetit mapocity.al nuk mund të jetë më e vogël se 5.000 ( pesëmijë) Lekë.

5.KOSTOT E DËRGIMIT

5.1 Këto dispozita zbatohen vetëm në rast se klienti zgjedh dërgimin e produkteve të blera në rrugë elektronike në adresën e Klientit.
5.2 Kostot e dërgimit përfshijnë kostot e trajtimit të porosisë dhe kostot e transportit.
5.3 Kostot e transportit të produkteve perfshihen në koston totale të porosise e cila nuk mund të jete më e vogël se 5.000 ( pesëmijë) Lekë.
5.4 Porositë nëpërmjet faqes së internetit mapocity.al dergohen vetem ne Tirane-Durrës-Fier-Vlorë-Sarandë.

6.KONFIRMIMI I POROSISË

6.1 Pas kryerjes së porosisë, Eurolab i konfirmon klientit marrjen e porosisë nëpërmjet caktimit të numrit të porosisë.klienti do të marrë një email/telefon,i cili konfirmon blerjen në rrugë elektronike dhe përmban informacionin mbi produktin,sasinë,çmimin dhe numrin e porosisë.
6.2 Porosia e Klientit do të konsiderohet e pranuar vetëm pas konfirmimit të saj nga Eurolab. Data e konfirmimit figuron në email-in që i dërgohet Klientit.
6.3 Porosia e Klientit mund të anullohet nga Eurolab për çdo arsye,veçanërisht në rast mungese të informacionit të detyrueshëm për dërgesën e porosisë, por në cdo rast Eurolab do të informojë klientin mbi anulimin e porosisë.

7.KRYERJA E PAGESËS

7.1 Çmimi i produkteve dhe kostot e dërgimit do të paguhen nga klienti në momentin e dorëzimit të produktit/produkteve dhe dokumentacionit tatimor sipas legjislacionit në fuqi, në CASH.

7.2 Në rast se Eurolab gjendet në pamundësi për të përmbushur një pjesë të porosisë së klientit, pagesës së klientit do t’i zbritet çmimi i produkteve të padërguara dhe kostot përkatëse të dërgimit,pasi klienti ka konfirmuar se pranon dërgimin pjesor të porosisë.

8.DORËZIMI I PRODUKTEVE

8.1 Për porosi të konfirmuara në qytetet Tirane ,Durres ,FierVlore,Sarande nga ora 08:00 AM  deri në orën 13:00 PM,dorëzimi do kryhet brenda dites.Per porosite e konfirmuara pas ores 13:00 AM  dorezimi behet diten e neserme.Në çdo rast,ky afat jepet vetëm për referencë dhe në varësi të disponueshmërisë së produkteve në magazinën Eurolab.Transportuesi do të kontaktojë me ju me telefon ose me e-mail,brenda afatit të mësipërm për të caktuar një orar për dorëzimin e produkteve të porositura.
8.2 Në rast se parashikohet shtyrja e afatit të dorëzimit,Eurolab merr përsipër të informojë klientin sa më shpejt të jetë e mundur dhe me çdo mjet komunikimi në mënyrë që ky i fundit të zgjedhë nëse do të mbajë porosinë apo do ta anullojë atë tërësisht apo pjesërisht.
8.3 Eurolab nuk është përgjegjës për pasojat e ngjarjeve që janë përtej kontrollit të tij të arsyeshëm,të tilla si ngjarje të forcës madhore ose që varen nga transportuesi,të cilat do të vononin ose ndalonin dorëzimin e produkteve të porositura.
8.4 Vonesat në dorëzimin e produkteve ose mospërmbushja e porosisë nuk mund të kenë si pasojë dëmshpërblimin e Klientit apo të furnitorëve të tij.
8.5 Eurolab nëpërmjet transportuesit do të dorëzojë produktet e porositura në adresën e caktuar nga klienti,në pikën më të afërt të aksesueshëm nga mjeti dhe nuk merr përsipër shkarkimin e produkteve.

9.MARRJA NË DORËZIM

9.1 Klienti merr përsipër të marrë në dorëzim produktet në emër të tij apo të personit në emër të të cilit është kryer porosia, në adresën e caktuar prej tij gjatë kryerjes së porosisë.
9.2 Gjatë dorëzimit, klienti ose personi i autorizuar, duhet të provojë identitetin e tij,dhe konfirmimin e porosisë së dërguar i cili përmban numrin e porosisë,si dhe autorizimin në rast tërheqje nga një person i tretë.
9.3 Gjatë kontrollit të produkteve të dorëzuara,nëse klienti vëren se ambalazhi ose paketimi i produkteve është i dëmtuar,produktet mungojnë ose janë të dëmtuara,Klienti duhet të përshkruajë të gjitha vërejtjet me shkrim në aktin e marrjes në dorëzim,dhe të marrë nënshkrimin e transportuesit,dhe do të ruajë një kopje të dokumentit.Këto vërejtje duhet të jenë të qarta (përcaktim i dëmtimeve) në mënyrë që të merren parasysh nga Eurolab për zëvendësimin e produktit.
9.4 Në rast dëmtimi të paketimit apo ambalazhit gjatë transportit,klientit i lind e drejta të refuzojë marrjen në dorëzim të produkteve të dëmtuara duke përcaktuar arsyen e refuzimit në aktin e marrjes në dorëzim.
9.5 Me nënshkrimin e aktit të marrjes në dorëzim pa asnjë vërejtje,dhe me pranimin e produkteve,klienti pranon se produktet i janë dorëzuar në gjendje të mirë.Nga ky moment, klienti nuk mund të kërkojë asnjë kthim apo zëvendësim të produkteve të dorëzuara.
9.6 Në rast se Eurolab apo transportuesi i tij gjendet në pamundësi për të dorëzuar produktet për faj të klientit,si për shembull mosrespektim i orarit të caktuar për dorëzimin e produkteve, moskomunikimi i kushteve të veçanta të aksesit,klienti humbet të drejtën e rimbursimit të kostove të dërgimit.Kostot e kthimit të produktit do të zbriten gjithashtu nga rimbursimi i çmimit të produktit.Nëse klienti dëshiron një dërgesë tjetër,ai detyrohet të paguajë përsëri paraprakisht kostot e dërgimit.
9.7 Në rast se aksesi në vendbanimin e Klientit nuk përputhet me këto kushte,klienti duhet të njoftojë Eurolab dhe t’i japë detajet e problemeve të aksesit në vendbanimin e tij në momentin e kryerjes së porosisë,në mënyrë që të gjendet zgjidhja më e përshtatshme për dorëzimin e produkteve.

10.ANULLIMI I POROSISЁ

10.1Klienti ka të drejtë të anullojë porosinë e tij,në rast mospërmbushje nga Eurolab të afatit të dorëzimit të parashikuar në Pikën 8 më sipër,duke njoftuar me shkrim Eurolab në adresën zyrare të shoqërisë  ose me e-mail:mapo.cc@eurolab.com.al.
10.2
 Kërkesa për anulim do të merret parasysh nga  vetëm nëse përgatitja,dërgimi apo dorëzimi e produkteve të porositura nuk ka ndodhur ndërmjet datës së dërgimit dhe marrjes së kërkesës.

11.MBROJTJA E PRIVATËSISË

11.1 Klientët garantohen se përpunimi i të dhënave personale do të kryhet në përputhje me Ligjin 9887,datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.
11.2 Qëllimi kryesor i përpunimit të të dhënave personale është sigurimi i dorëzimit të rregullt të porosive të kryera nëpërmjet faqes së internetit të Eurolab,përmirësimi i cilësisë së shërbimit, komunikimi i informacioneve në lidhje me porositë e kryera dhe ofertat e Eurolab që mund t’i interesojnë klientit dhe që mund t’i pergjigjen sa më mirë pritshmërive të tij.Eurolab merr pëlqimin paraprak të klientit në lidhje me komunikimin e ofertave promocionale në numrin e telefonit personal të klientit.Klienti ka tё drejtё nё çdo kohё dhe pa pagesë të refuzojë komunikimin e ofertave promocionale nga ana e Eurolab.

12.KALIMI I PRONËSISË

12.1 Eurolab rezervon të drejtën e pronësisë mbi produktet e dorëzuara deri në kryerjen e pagesës së plotë të çmimit nga Klienti.

13.LIGJI I ZBATUESHEM DHE JURIDIKSIONI

13.1 Këto Kushte të Përgjithshme rregullohen dhe interpretohen në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë.
13.2 Mosmarrëveshjet ndërmjet Eurolab dhe klientit në lidhje me zbatimin e këtyre Kushteve të Përgjithshme,do të zgjidhjen nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

 

 

 

General conditions for online purchases:

 

 1. Criteria and conditions

 

1.1 These general conditions for online purchases ("General Conditions") regulate all relations between the company Eurolab Internacional Grup created and existing on the basis of Albanian legislation, with unique identification number of the subject NUIS (NIPT) K36503231E, with headquarters at the address: Vlorë, Region no. 5, Lagja Lirim, Rruga Demokracia, as well as the office of the exercise of the activity at the address: Rr. Jashar Skenderi, Kashar Municipality, Fushë Mëzez, Tirana-Durrës Highway, km1, Tirana:, and customers who wish to place orders through the website, mapocity.al ("Customers" or "You").

 

1.2 By placing orders and making purchases electronically through the mapocity.al website, you accept without reservation all the General Conditions.

1.3 These General Conditions apply to all sales through the Eurolab website, either if the products are delivered to the address specified by the Customer, or if they are picked up at the Mapo Cash and Carry premises or warehouse located at the address of the activity of Eurolab.

 

1.4. Eurolab Internacional Grup shpk reserves the right to change and update the General Conditions at any time. The amended/updated General Conditions will be published on the website of Eurolab Internacional Grup shpk. These changes/updates will not apply to orders placed before the date of publication.

 

1.5 For specific products, Eurolab Internacional Grup may provide special conditions, which will apply in addition to these General Conditions. The special conditions will be defined and published with the provision of the respective products.

 

1.6 Eurolab Internacional Grup is not responsible for computer viruses that the website may have. The customer undertakes to use the appropriate equipment and programs to protect themselves from external attacks (viruses, various sites, etc.) to make purchases electronically.

 

1.7 Eurolab Internacional Grup intends to consolidate the practice of purchasing electronically in a way that responds to the demands and needs of customers, but reserves the right to decide at any time to suspend, change or terminate the offering of products electronically for due to maintenance work, to update or improve the site or for any other reason.

 

 

 

 1. PRODUCTS

 

2.1 Customers are informed about the main characteristics of the products on the website of Eurolab Internacional Grup. Any information about the description of the products, their characteristics and the prices set on the website of Eurolab is true, clear and accurate. However, Customers have the obligation to familiarize themselves with the method of use or any other information that accompanies the delivered products or placed on the product or on its packaging, such as instructions for use, but bears no responsibility in case of any error in product illustration

 

2.2 Eurolab Internacional Grup does not guarantee the availability of any product published on the website. The availability of the products corresponds to the availability in the warehouse in the state of the previous working day. In case of lack of availability of the product, Eurolab undertakes to inform the Customer as soon as possible. quickly by any convenient means of communication.

2.3 Eurolab has the right to stop the electronic sale of some or all products, temporarily or permanently with or without notice.

 

 1. ORDER PLACEMENT

 

3.1 To make purchases electronically, the Customer must be over the age of 18 and have full legal capacity.

3.2 The customer places the order through the procedure described on the website and confirms the detailed summary of the order, which contains data on the product ordered, the total price of the product, as well as the cost of delivery.

3.3 To complete the order, the Customer is obliged to provide true and correct data, mandatory for his identification.

3.4 When placing the first order and/or during registration on the Eurolab website, the Customer must provide his first name, last name, email address, as well as his password.

3.5 The password is personal and must be kept secret by the Customer.

3.6 For each visit to the website, the Client will have access to his personal data in the Client's space, or in case he will place an order, the client must be identified in advance through the username and password, taking into account that the password is not used to make payments.

3.7 The information recorded by Eurolab's system serves as proof of communications, orders made between Eurolab and Customers.

3.8 Eurolab is not responsible for the malfunction of the website, which may delay or prevent the execution of orders electronically, due to events beyond the reasonable control of Eurolab such as force majeure events.

 

 1. THE PRICE

 

4.1 The prices specified on the Eurolab website are net prices including VAT. The prices specified for the products include shipping costs that are the responsibility of the customer who chooses to have the products delivered to the address specified by him.

4.2 In the event of a written error regarding the prices of one or several products, Eurolab will notify the customer of the error and it will be the customer who will evaluate whether to proceed with the order anyway or cancel it.

4.3 Eurolab has the right to change prices at any time.

4.4 For each shipment, a corresponding invoice is created which serves, if applicable, as a purchase guarantee and can be printed by the customer from the Eurolab website.

 

4.5 The minimum order value via the mapocity.al website cannot be less than 5,000 (five thousand) Lek.

 

 1. SHIPPING COSTS

 

5.1 These provisions apply only if the customer chooses to send the purchased products electronically to the customer's address.

5.2 Delivery costs include order handling costs and shipping costs.

5.3 The costs of transporting the products are included in the total cost of the order, which cannot be less than 5,000 (five thousand) Lek.

5.4 Orders via the website mapocity.al are sent only to Tirana-Durrës-Fier-Vlora-Saranda.

 

 1. ORDER CONFIRMATION

 

6.1 After placing the order, Eurolab confirms the receipt of the order to the customer by assigning the order number. The customer will receive an email/phone, which confirms the purchase electronically and contains information on the product, quantity, price and order number.

6.2 The Customer's order will be considered accepted only after its confirmation by Eurolab. The confirmation date appears in the email sent to the Customer.

6.3 The Customer's order may be canceled by Eurolab for any reason, especially in case of missing mandatory information for the delivery of the order, but in any case, Eurolab will inform the customer about the cancellation of the order.

 

 1. MAKING PAYMENT

 

7.1 The price of the products and the shipping costs will be paid by the customer at the time of delivery of the product/products and tax documentation according to the legislation in force, in CASH.

 

7.2 In the event that Eurolab is unable to fulfill a part of the customer's order, the price of the undelivered products and the corresponding shipping costs will be deducted from the customer's payment, since the customer has confirmed that he accepts the partial delivery of the order.

 

 1. DELIVERY OF PRODUCTS

 

8.1 For orders confirmed in the cities of Tirana, Durres, FierVlore, Sarande from 08:00 AM to 13:00 PM, delivery will be made within the day. For orders confirmed after 13:00 AM, delivery will be made the next day. In any case, this deadline is given for reference only and subject to the availability of the products in the Eurolab warehouse. The carrier will contact you by phone or e-mail within the above deadline to set a schedule for the delivery of the ordered products.

8.2 In the event that the delivery deadline is expected to be postponed, Eurolab undertakes to inform the customer as soon as possible and by any means of communication so that the latter can choose whether to keep the order or cancel it in whole or in part.

8.3 Eurolab is not responsible for the consequences of events that are beyond its reasonable control, such as force majeure or carrier-dependent events, which would delay or prevent the delivery of the ordered products.

8.4 Delays in the delivery of products or non-fulfillment of the order cannot result in the compensation of the Customer or its suppliers.

8.5 Eurolab through the carrier will deliver the products ordered to the address specified by the customer, to the nearest point accessible by vehicle and does not undertake the unloading of the products.

 

 

 1. ACCEPTANCE OF DELIVERY

 

9.1 The customer undertakes to take delivery of the products on his own behalf or on behalf of the person on whose behalf the order was placed, at the address specified by him when placing the order.

9.2 During the delivery, the customer or the authorized person must prove his identity, and the confirmation of the order sent, which contains the order number, as well as the authorization in case of withdrawal by a third person.

 

9.3 During the inspection of the delivered products, if the customer notices that the packaging or packaging of the products is damaged, the products are missing or damaged, the customer must describe all the observations in writing in the act of receipt, and obtain the carrier's signature, and will keep a copy of the document. These remarks must be clear (definition of damages) in order to be considered by Eurolab for product replacement.

9.4 In case of damage to packaging or packaging during transport, the customer has the right to refuse delivery of the damaged products, specifying the reason for the refusal in the act of delivery.

9.5 By signing the act of delivery without any remarks, and by accepting the products, the customer accepts that the products have been delivered in good condition. From this moment, the customer cannot request any return or replacement of the delivered products.

9.6 In the event that Eurolab or its carrier is unable to deliver the products due to the customer's fault, such as non-compliance with the set schedule for product delivery, non-communication of special access conditions, the customer loses the right to reimbursement of costs of the shipment. The costs of returning the product will also be deducted from the refund of the product price. If the customer wants another shipment, he is obliged to pay the shipping costs again in advance.

9.7 In the event that access to the Customer's residence does not comply with these conditions, the customer must notify Eurolab and provide details of the access problems at his residence at the time of placing the order, in order to find the most suitable solution for delivery of products.

 

 1. CANCELLATION OF THE ORDER

 

10.1 The customer has the right to cancel his order, in case of non-fulfillment by Eurolab of the delivery deadline provided for in Point 8 above, by notifying Eurolab in writing at the company's office address or by e-mail: mapo.cc@eurolab.com. al.

10.2 The request for cancellation will be taken into account only if the preparation, delivery or delivery of the ordered products has not occurred between the date of dispatch and receipt of the request.

 

 1. PROTECTION OF PRIVACY

 

11.1 Customers are guaranteed that the processing of personal data will be carried out in accordance with Law 9887, dated 10.03.2008 "On the Protection of Personal Data".

11.2 The main purpose of processing personal data is to ensure the regular delivery of orders placed through the Eurolab website, to improve the quality of the service, to communicate information about the placed orders and Eurolab offers that may be are of interest to the client and can best meet his expectations. Eurolab obtains the client's prior consent regarding the communication of promotional offers to the client's personal phone number. The client has the right at any time and free of charge to reject the communication of promotional offers from Eurolab.

 

 1. TRANSFER OF OWNERSHIP

 

12.1 Eurolab reserves the right of ownership over the delivered products until full payment of the price has been made by the Customer.

 

 1. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

 

13.1 These General Conditions are regulated and interpreted in accordance with the legislation of the Republic of Albania.

13.2 Disputes between Eurolab and the client regarding the implementation of these General Conditions will be resolved by the Court of the Judicial District of Tirana.